אפשר לסטודנטים להעיר הערות על רשומות

ניתן לאפשר לסטודנטים להוסיף הערות לרשומות באגרון המונחים.

אתם יכולים להחליט בין אם להפעיל או לנטרל את התכונה הזו.

המורים תמיד יכולים להוסיף הערות לרשומות שבאגרון המונחים.

אינדקס של כל קבצי העזרה