יצירה אוטומטית של קישורים לקטגוריות

אתם יכולים לציין אם אתם מעוניינים ליצור קישורים לקטגוריות באופן אוטומטי, או לא.

שימו לב: לקטגוריות נוצרים קישורים שרגישים לגודל האותיות (לדוגמא: B ו b), ולפי התאמה של המילה המלאה.

אינדקס של כל קבצי העזרה