קישור ה"קפוץ ל"

לכל תשובה (לשאלה) או תיאור (לעמודי ענפים) מחובר קישור 'קפוץ ל'. כאשר התשובה נבחרה, תגובת התשובה מוצגת לסטודנט. לאחר מכן, הסטודנט נשלח לעמוד שנקבע בקישור ה'קפוץ ל'. הקישור יכול להיות יחסי או מוחלט. קישורים יחסיים הם העמוד הזה והעמוד הבא .העמוד הזה משמעותו שהסטודנט רואה שוב את העמוד הנוכחי. העמוד הבא מראה את העמוד הבא העוקב אחר העמוד הזה בסדר הלוגי של העמודים. קישור מוחלט (לעמוד) נקבע על ידי בחירה בכותרת של העמוד.

שימו לב שקישור 'קפוץ ל' עמוד הבא (קישור יחסי), יכול להפנות לעמוד שונה לאחר שהעמודים שינו מקום. זאת לעומת קישור 'קפוץ ל' שמשתמש בכותרות של עמודים, ולכן תמיד יראו את אותו העמוד גם לאחר שהעמודים עברו מקום.

קפיצות מיוחדות

שאלת אנסין (קטע טקסט שלא נלמד) בתוך ענף

אפשרות זו תקשר לשאלת אנסין שנבחרה באופן שרירותי (על ידי הסטודנט בניסיון זה) בין טבלת ענף זו וסוף השיעור או 'סוף הענף' הבא.

שאלה שרירותית בתוך ענף

אפשרות זו תקשר לשאלה שנבחרה באופן שרירותי בין טבלת הענף הנוכחית וסוף השיעור, או 'סוף הענף' הבא. אם הסטודנט כבר ראה את השאלה ו(מספר) הניסיונות גדול מ-1, תהיה לו אפשרות נוספת להרוויח את הנקודות של השאלה ההיא. אם (מספר) הניסיונות נקבע ל-1, אז שאלה זו תושמט, ובמקומה תוצג שאלה שרירותית אחרת.

טבלת ענף שרירותית

אפשרות זו תקפוץ באופן שרירותי לטבלת ענף שנמצאת בין טבלת הענף הנוכחית וסוף השיעור, או 'סוף הענף' הבא.

אינדקס של כל קבצי העזרה