קבע דגלוני עמודים

דגלונים מוקצווים לעמודי wiki ומאפשרים לשנות את הסוג או את ההתנהגות שלהם.

תאור הדגלון:

TXTהעמוד מכיל טקסט.
BINהעמוד מכיל נתונים בינאריים.
OFFהעמוד מנוטרל.
HTMאפשר HTML עבור עמוד זה (לדגלון זה מקדימה ההגדרה הכללית של Wiki ).
ROלקריאה בלבד.
WRניתן לכתוב.

אינדקס של כל קבצי העזרה